Gemeente Borgerstein vzw

Lees meer over onze verkoopsvoorwaarden.

Al onze leveringen en prestaties zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Leveringsvoorwaarden: Onze prijzen hebben betrekking op goederen af atelier. De verzendingen gebeuren steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. We doen al het mogelijke om de orders in de overeengekomen termijn af te leveren. Een onvrijwillige vertraging geeft geen recht tot weigeren van de uitgevoerde orders of tot schadevergoeding. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, zullen opslagkosten aangerekend worden.

Betalingsvoorwaarden 'eerste bestelling': Levering van goederen en/of prestaties voor een klant die voor de eerste keer bestelt bij de vzw Borgerstein, kunnen enkel plaatsvinden na betaling van een voorschot van 50 % van de totale factuurprijs. Het saldo van de factuur wordt betaald op 30 dagen einde maand factuurdatum.

Betalingsvoorwaarden algemeen: Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen einde maand factuurdatum. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege een verwijlinterest opbrengen van 1 % per maand, een begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal elk vervallen bedrag zonder dat een aanmaning nodig is, vermeerderd worden met 10 % als schadevergoeding, met een minimum van 50 €. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, houden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten tijdelijk of definitief te onderbreken.

Klachten: Om geldig te zijn moet elke klacht met betrekking tot de levering of prestatie gemeld worden binnen de 8 dagen na levering of uitvoering van de prestatie en met een aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd. Het protest tegen de factuur dient eveneens met een aangetekend schrijven te gebeuren, binnen de acht dagen na faktuurdatum.

Elk geschil met betrekking tot leveringen of prestaties van de vzw Borgerstein, kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.